Nákupní a reklamační řád

Vznik a plnění přepravní smlouvy

  • Právní vztahy se řídí ustanovením §§760-764 o přepravě osob, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znení pozdějších předpisů.
  • Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové vlaky uvedenými v platném jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní podmínky a zaplatit jízdné dle tarifu.
  • Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vlaku. Přepravní smlouva je též uzavřena, nastoupí-li cestující do vlaku bez jízdenky a cenu jízdenky (dále jen "jízdné") zaplatí bezodkladně po nastoupení do vlaku.
  • Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřeným zaměstnancem dopravce.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

  • Cestující je povinen uposlechnout pokynů a příkazů, které dávají pověření zaměstnanci dopravce v zájmu zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.
  • Cestující je povinen se při nástupu do vlaku, pobytu v něm a při výstupu z vlaku, chovat tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, plynulost dopravy a též zachovat pořádek, čistotu a klid ve vlaku.

Reklamace

  • Nevyužitý jízdní doklad může cestující vrátit nejpozději 60 minut před odjezdem vlaku bez stornopoplatku.
  • Kupující souhlasí s tím, že v případě reklamace prostřednictvím České pošty, s.p. je prodávající oprávněn vrácenou částku snížit o prokazatelně vynaložené náklady na poštovné.

Nárok na slevu z jízdného

  • Na slevu na jízdném ve výši 50% má nárok osoba mladší 15 let a držitel průkazu ZTP, ZTP/P - svůj nárok je povinnen prokázat identifikačním průkazem s fotografií.
  • Starobní důchodce je povinnen zakoupit jízdní doklad v plné výši jízdného.