Přepravní podmínky

Přeprava živých zvířat ve vlaku

  • Živá zvířata lze přepravovat ve vlaku v doprovodu cestujícího a pod jeho přímým dohledem, jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž.
  • Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných schránách s nepropustným dnem umístěných na klíně nebo pod místem, jež cestující zaujímá. Takto přepravovaná zvířata se přepravují bezplatně.
  • Za přepravu psa, kterého cestující přepravuje beze schrány přímo v osobním voze, cestující zaplatí dovozné Kč 20,-.
  • Beze schrány mohou cestující vzít s sebou do vlaku psa, který má nasazen bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle.
  • Vodící pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenční pes může být přepravován ve vlaku bez nasazeného náhubku, nesmí však být přepravován nasedadle a musí být držen na vodítku nakrátko.

Přeprava zavazadel

  • Cestující s platným jízdním dokladem může vzít s sebou do vozu bezplatně jako zavazadlo věci snadno přenosné, které lze umístit nad a pod místem, které cestující zaujímá. Za zavazadlo, které nelze umístit nad a pod místo, které cestující zaujímá zaplatí dovozné Kč 20,-.
  • Cestující sebou do vlaku nesmí vzít jako zavazadlo věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozu, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné. Takovými věcmi jsou zejména nabité zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé, jakož i věci vzbuzující odpor, nebo věci, které mohou způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.

Přeprava kol a kočárků

  • Ve vlaku je možno přepravit maximálně jeden kočárek, nebo dvě kola za poplatek Kč 20,-. Přednost při přepravě má vždy dětský kočárek. O umístění těchto zavazadel rozhodne průvodčí, nebo vlakvedoucí.